महाविद्यालय विकास समिती.

अ.क्र.सदस्य नांवपदपदनाम
1मा. डॉ. सोपानराव हणमंतराव चव्हाण अध्यक्षअध्यक्ष
2मा. श्री. अमरसिंह रणजितसिंह पाटणकर जनरल सेक्रेटरीसदस्य
3श्री. डॉ. गौतम सखाराम झुळझुळे प्राचार्यसदस्य
4श्री. सोनाले अमोल उत्तमप्राध्यपकसदस्य
5श्री. माने अमोल गोरखनाथप्राध्यपकसदस्य
6सौ. खैरमोडे षितल सचिनप्राध्यपिकासदस्य
7श्री. सुधाकर शषिकांत भुसारीप्रशासकीय कर्मचारीसदस्य
8श्री. संपत गणपत जाधव समाज सेवा क्षेत्र सदस्य
9श्री. रमेष शंकर जाधव उदयोग क्षेत्रसदस्य
10श्री. सचिन शंकर देसाई शिक्षण क्षेत्रसदस्य
11श्री. झोरे रामा बबनमाजी विद्यार्थीसदस्य
12कु. देसाई तेजस्विनी आनंदरावसमन्वयक समितीसदस्य
13कु. देसाई अंकिता आनंदाविद्यार्थी मंडळ सचिवसदस्य
14श्री. क्षीरसागर रोहन सुनिलप्राध्यापकसदस्य