कार्यकारिणी-कोयना शिक्षण संस्था, पाटण.

 • अ.क्रमांकनावपदनाम
  1मा. डॉ. सोपानराव हणमंतराव चव्हाण अध्यक्ष
  2मा. श्री. प्रकाषराव राजाराम पाटील उपाध्यक्ष
  3मा. श्री. अमरसिंह रणजितसिंह पाटणकर जनरल सेक्रेटरी
  4मा. श्री. बाळासाहेब आनंदराव पाटील जॉईंट सेक्रेटरी
  5मा. श्री. साहेबराव हंबिरराव देषमुख सदस्य
  6मा. श्री. षिलासिंग राजेमहाडीक सदस्य
  7मा. अॅड. प्रतापराव आबासाहेब जानुगडे सदस्य
  8मा. श्री. एम. एस. कारभारी सदस्य
  9मा. श्री. याज्ञसेन विक्रमसिंह पाटणकर सदस्य
  10मा. श्री. संजीव सोपानराव चव्हाणसदस्य
  11मा. श्री. ऋतुराज प्रतापसिंह पाटणकर सदस्य
  12मा. श्री. शरद भागवतराव देसाई सदस्य
  13मा. श्री. सुहास अनंत देषमुख सदस्य